Go to main content

ODPŁATNOŚĆ

  1. Przedszkole zapewnienia bezpłatną opiekę nad dzieckiem i realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 7.30 do 12.30 .

  1. Przedszkole zapewnienia odpłatną opiekę nad dzieckiem i realizację świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego w pozostałym czasie tj. poza godzinami /7.30-12.30/

  1. Rodzice/opiekunowie prawni uiszczają opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola.

  1. Stawka za żywienie dziecka w przedszkolu w wysokości:

śniadanie – 1,75 zł,

obiad: 4,20 zł,

podwieczorek: 1,05 zł.

  1. Każdorazowa zmiana ilości oraz rodzaju posiłku wymaga pisemnego oświadczenia rodzica składanego w przedszkolu do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego tę zmianę i jest możliwa jedynie w okresach miesięcznych.
  2. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust.2, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany umowy.
  3. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
  4. Opłaty za przedszkole oraz za żywienie dziecka w przedszkolu płatne są w okresach miesięcznych z góry do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
  5. Jeżeli 10-ty dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy terminem zapłaty jest pierwszy dzień roboczy po tym dniu.
  6. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Odpłatność za przedszkole

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE NA KONTO BANKOWE

11 1020 1390 0000 6202 0582 0255

OPŁATA ZA ŻYWIENIE NA KONTO BANKOWE

18 1020 1390 0000 6902 0582 0271