Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

ODPŁATNOŚĆ

1. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/111/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie tj. od godziny 7.30 do godziny 12.30.
 • Wychowanie przedszkolne dzieci do lat 5 realizowane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar wskazany w pkt 1 jest odpłatne.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega obniżeniu:
  1) dla dwojga dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola o 25%,
  2) dla trojga i więcej dzieci z tej samej rodziny zobowiązanych do uiszczania opłaty i uczęszczających do przedszkola o 50%,
  3) dla dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności o 100%.
 • Zniżki w opłacie udziela się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, który zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, w formie oświadczenia, dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do zniżki.

2. Stawka za żywienie dziecka w przedszkolu w wysokości:

śniadanie – 2,50 zł,

obiad: 5,00 zł,

podwieczorek: 1,50 zł.

4. Każdorazowa zmiana ilości oraz rodzaju posiłku wymaga pisemnego oświadczenia rodzica składanego w przedszkolu do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego tę zmianę i jest możliwa jedynie w okresach miesięcznych.

5. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust.2, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowywania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany umowy.

6. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Opłaty za przedszkole oraz za żywienie dziecka w przedszkolu płatne są w okresach miesięcznych z góry do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

8. Jeżeli 10-ty dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy terminem zapłaty jest pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

9. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Odpłatność za przedszkole

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE NA KONTO BANKOWE

11 1020 1390 0000 6202 0582 0255

OPŁATA ZA ŻYWIENIE NA KONTO BANKOWE

18 1020 1390 0000 6902 0582 0271