Go to main content

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi
 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Komendą Policji
 • Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.

Drogi Uczniu, czekamy na Ciebie, gdy:

 • czujesz, że jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie;
 • masz problemy rodzinne;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;
 • masz ciekawe pomysły, którym i chcesz się podzielić;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do nas gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

PEDAGOG

mgr Urszula Góra

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek 8.00 - 12.30

Wtorek 8.00 - 11-30, 13.00-14.00

Środa 10.00-11.30, 14.00 – 16.00

Czwartek 10.00-12.00, 14.00-16.00

Piątek 8.00 – 11.00

PSYCHOLOG

mgr Agnieszka Faber

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek 11.00 - 16.00

Godziny pracy psychologa w przedszkolu:

Wtorek 11.00 - 16.00

KONTAKT

Gabinet pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego znajduje się w segmencie C na  pierwszym piętrze (koło pokoju nauczycielskiego).

Kontakt telefoniczny z pedagogiem i psychologiem szkolnym:
32 215 55 09 wew. 27