Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

KOŁO WOLONTARIATU

Podstawą działań naszego szkolnego wolontariatu jest motto naszego patrona ks. Jana Twardowskiego

„ Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”

Uczniowie w naszej szkole są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat szkolny przynosi wiele korzyści np. rozwija odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, pomaga w rozwijaniu zainteresowań. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, kształtuje wrażliwość na drugiego, potrzebującego człowieka. Aktywność jest także ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Nasi wolontariusze biorą udział w akcjach organizowanych przez różne instytucje oraz sami podejmują inicjatywy mające na celu pomoc innym.

  1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest taka pomoc.
  2. Do Szkolnego Koła Wolontariusza może należeć każdy uczeń szkoły po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
  3. Wolontariusz musi być: kulturalny, prawdomówny, odpowiedzialny, chętny do działania, umieć stawiać sobie wymagania, pracować nad sobą, dawać czynną miłość.
  4. Uczniowie, którzy szczególnie angażują się w wolontariat mają prawo być nagradzani.
  5. Nagradzanie wolontariuszy motywuje do pracy oraz podkreśla uznanie dla działalności.
  6. W klasach młodszych 1-3 szkoły podstawowej uczniowie aktywni w pracy na rzecz wolontariatu zostają wyróżnieni i nagrodzeni przez wychowawcę.
  7. Nagrodą może być uwaga pozytywna, pochwała na forum szkoły lub inne.
  8. W klasach starszych każdy wolontariusz otrzymuje „ Dzienniczek wolontariusza”, w którym będzie zapisywany udział w poszczególnych akcjach.
  9. Podsumowanie pracy ucznia w kole wolontariatu będzie się odbywać pod koniec danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów klas kończących naukę w szkole podstawowej, wpis na świadectwie otrzymują uczniowie, którzy brali aktywny udział w  80% organizowanych akcji w danym roku szkolnym.