Go to main content

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/22

Do 26 marca 2021 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora placówki.