Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZECHOWICE-DZIEDZICE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Chcąc zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce, w roku szkolnym 2022/2023, należy wypełnić Deklarację pozostania w przedszkolu i złożyć ją w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022 r.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy a także rodzice, którzy chcą zmienić dotychczasowe przedszkole dla swojego dziecka, będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja rozpocznie się 1 lutego 2022 r. i wzorem lat ubiegłych prowadzona będzie elektronicznie.

Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice-Dziedzice przeprowadzanie procesu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od 1 lutego bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa https://przedszkola-czechowice-dziedzice.nabory.pl/ gdzie będzie można zapoznać się z regulaminem rekrutacji, sprawdzić ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie oraz dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej (maksymalnie trzy przedszkola /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego.

We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice-Dziedzice, będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same kryteria przyjęć określonych w regulaminie rekrutacji.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie od 1 do 28 lutego 2022 r. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, a także w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

.

Etap I – informator
Na stronie internetowej http://zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od 1 lutego 2021 r. zamieszczony będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie CzechowiceDziedzice. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, liczba wolnych miejsc, na które dana placówka przeprowadza nabór, godziny działania przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.


Etap II - rejestracja
1. Wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu przez rodziców lub placówkę. Drugi etap rejestracji będzie obejmował wprowadzenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu. Będą dwa sposoby wprowadzania kart:
a) pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” elektronicznie poprzez stronę http://zapisy.ppczechowice.pl, a następnie wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją do przedszkola pierwszego wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie). Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się do systemu za pomocą numeru PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania zawartych w niej danych (nie ma możliwości edycji wprowadzonych danych).
b) drugi sposób: Przedszkola /szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wprowadzają karty do zapisu do systemu. Oznacza to, że Rodzic wypełnia papierową „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i składa ją w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującym się na pierwszym miejscu na liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie). Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola do systemu. Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i w każdej chwili będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych w systemie.
Z kartą zgłoszenia należy do placówki dostarczyć zaświadczenia rodziców o zatrudnieniu z zakładu pracy.


2. Potwierdzenie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Jeżeli rodzic wypełniał „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” za pośrednictwem strony internetowej, to jego dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” będzie musiał udać się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić zgłoszenie dziecka nie później niż do 1 marca 2021 r.


3. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Kolejnym etapem jest wstępna automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 1 marca 2021 r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice oznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia wstępnej rekrutacji.
Do 11 marca 2021 r. przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Ostateczne ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi do 31 marca 2021 r.


4. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola. Do 26 marca 2021 r. rodzice pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola/szkoły.


5. Informacje o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzicom dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu, zostaną wskazane placówki, które mają wolne miejsca i mogą przyjąć dziecko.

Dokonując rejestracji Rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w „Kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola” i gwarantują ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.