Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

REKRUTACJA DO KLASY 1 2024/25

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

w Czechowicach-Dziedzicach

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa Prawna:

 • 154-161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910);
 • Statut Szkoły;
 • Zarządzenie Nr 10/24 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 11 stycznia 2024

1

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie przyjmowani są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji),
 2. na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami (załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji).

2

 1. Zapisu do szkoły dokonują rodzice.
 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2024 kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego oraz dzieci sześcioletnie urodzone w 2018 r. których rodzice deklarują wcześniejsze rozpoczęcie nauki i które ponadto odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli na tablicy ogłoszeń w przedszkolach, strona internetowa - informuje rodziców o konieczności zapisania dziecka do klasy pierwszej do 29 lutego 2024 r.

3

 1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor przeprowadza rekrutację kandydatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 1. Dziecko z zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (70 pkt)
 2. Dziecko odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole do której kandyduje (32 pkt)
 3. Dziecko posiadające rodzeństwo w placówce (16 pkt)
 4. Korzystny dojazd do szkoły (8 pkt)
 5. Opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (4 pkt)
 6. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły do której kandyduje (2 pkt)
 1. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodziców pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły, który składa się w terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły.
 2. W przypadku, równej ilości punktów opisanych w podpunktach: 1a, 1b, 1c, 1d 1e, 1f, decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

4

 1. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący i co najmniej dwóch członków.
 2. Komisja dokonuje oceny spełniania kryteriów o których mowa w § 3.
 3. W wyniku podsumowania ilości uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów Komisja ustala listę przyjętych uczniów.
 4. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dnia 8 marca 2024 roku.
 5. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 7. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa powyżej, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 9. Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do szkoły do dnia 22 marca 2024 roku w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia skutkuje nie umieszczeniem dziecka na liście kandydatów przyjętych.
 10. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dnia 29 marca 20234roku.

5

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły można złożyć skargę do sądu administracyjnego.

6

W sytuacji, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminach zawartych w Zarządzeniu Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 11 stycznia 2024 r.

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia nr 10/2023/24 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9.01.2024 r.