Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

PRZERWA WAKACYJNA

Zasady organizacji pracy w przedszkolach prowadzonych przez

Gminę Czechowice - Dziedzice w okresie wakacyjnym lipiec/sierpień w 2021 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w miarę możliwości m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

Zasady ogólne:

  1. Opieka wakacyjna jest organizowana od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czechowice - Dziedzice, z uwzględnieniem ustalonych terminów przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.
  2. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością uwzględnienia wytycznych dotyczących przebywania dzieci w przedszkolach informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola wciąż będą funkcjonować w podwyższonym reżimie sanitarnym.
  3. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji, w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola, przygotowane z zachowaniem warunków organizacyjnych wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  4. Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli również w tym roku przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.
  5. Decyzję o przyjęciu dziecka w okresie wakacji podejmuje dyrektor przedszkola, na podstawie złożonej ankiety.
  6. Ankietę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni mogą pobrać także ze strony internetowej przedszkola https://zsp2czechowice.pl/przedszkole Ankieta zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.
  7. Wypełnioną, podpisaną ankietę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny należy dostarczyć do sekretariatu w terminie od 10 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.