Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA

Cele konkursu:

 1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych.
 2. Popularyzacja twórczości własnej oraz ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym.
 3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
 4. Prezentacja najciekawszych prac oraz konfrontacja osiągnięć plastycznych uczniów.

Organizatorzy konkursu:

Przedszkole Publiczne nr 4a w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 33.

Kategorie konkursowe:

Uczestnicy konkursu wykonują prace w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów w dwóch kategoriach:

 1. zajączek wielkanocny,
 2. pisanka wielkanocna.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli w wieku (3-6 lat) wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami.
 2. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej z jednej z dwóch wyżej wymienionych kategorii.
 3. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. Placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac konkursowych.
 5. Prace będą oceniane w II kategoriach:
 • przedszkole grupa 3-4 latków,
 • przedszkole grupa 5-6 latków,
 1. Nadesłane na konkurs prace winny być własnością autorów.
 2. Pracę należy wykonać indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane).
 3. Praca winna być opatrzona następującymi danymi:
 • imię i nazwisko wiek autora
 • nazwa przedszkola/placówki
 • imię i nazwisko opiekuna

Postanowienia ogólne:

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa.
 2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia. Werdykt komisji jest ostateczny.
 3. Kryteria oceny prac konkursowych: oryginalność pomysłu, ogólne wrażenie estetyczne, kolorystyka i trwałość formy.
 4. Prace należy dostarczyć na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Polna 33 , w terminie do 31 marca 2021 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 kwietnia 2021 r
 6. Autorzy nagrodzonych prac oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem przedszkola/placówki, oraz strony internetowej przedszkola zostaną powiadomieni o wręczeniu nagród.

https://zsp2czechowice.pl/przedszkole

 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy prac.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udzielane są pod nr tel. 32 215-55 09 wew. 23

Organizatorzy:
Agnieszka Kempny
Ewelina Ślęczka