Go to main content
Wersja normalna A Wersja kontrastowa A Wersja jaskrawa A Wersja kontrastowa jaskrawa A Zmniejsz rozmiar czcionki A- Zwiększ rozmiar czcionki A+

MATEMATYKA NIE TYLKO DLA GENIUSZY 22/23

Innowacji pedagogicznej „Matematyka nie tylko dla geniuszy!”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 1a realizuje innowację pedagogiczną, której głównym celem jest harmonijny rozwój obu półkul mózgowych, dzięki mentalnej wizualizacji obliczeń matematycznych na liczydłach Abakus.

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie w pełni intelektualnego potencjału uczniów, rozwijanie ich zdolności oraz umiejętności poprzez gry i zabawy indywidualne i zespołowe, wykorzystanie tablicy interaktywnej oraz laptopów;

- zapoznanie z ciekawym i szybkim sposobem liczenia;

- wdrożenie pracy nad własnym rozwojem, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wyciąganie wniosków, szukanie twórczych rozwiązań.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie pojęcia liczby,

- podział liczby na składniki, dopełnianie do 10,

- swobodne posługiwanie się dodawaniem i odejmowaniem do 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,

- poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej,

- zachęcanie do samodzielności w rozwiązywaniu problemów,

- kształtowanie u uczniów postaw kreatywnych,

- przygotowanie uczniów do pamięciowego przeliczania większych sum i różnic poprzez wizualizację czynności wykonywanych na liczydłach.

Podczas naszych zajęć nie tylko liczymy ale również świetnie się bawimy.