Go to main content

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2021/22

Do 26 marca 2021 r. rodzice w formie pisemnego oświadczenia potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Braku takiego potwierdzenia będzie równoznaczny z wykreśleniem dziecka z listy dzieci. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w szkole mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora placówki.